ЗВІТ

про діяльність  Дніпропетровської обласної організації Українського товариства  охорони природи  за 2012 рік

Дніпропетровська область характеризується потужним промисловим і науковим потенціалом, розгалуженим сільським господарством, вигідним географічним положенням, багатими природними ресурсами, високим рівнем розвитку транспорту та зв'язку.

Природні умови області сприятливі для діяльності людини. Дніпропетровщина відзначається підземними багатствами та сприятливим кліматом, водними ресурсами, родючими ґрунтами.

Особливістю регіону є те, що кризові ситуації не локалізовані по території, а охоплюють цілі промислові агломерації, басейни видобутку корисних копалин і території прилягаючих до них інших областей.

В цілому, незважаючи на те, що останніми роками має місце тенденція до зменшення антропогенного тиску на довкілля, рівень техногенного навантаження залишається високим, а екологічна ситуація незадовільною.

Екологічні проблеми в області пов’язані з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря. Промислові підприємства гірничо-металургійного, паливно-енергетичного, хімічного комплексів і транспорт є основними джерелами забруднення повітряного басейну.

Обсяг валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення по Дніпропетровській області у 2011 році склав 1157,883 тис. тонн, що становить понад 15 % від загальнодержавних.

Із загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності отримали дозвіл на викиди у 2011 році 652 суб’єкта підприємницької діяльності (у 2010 році – 501 суб’єкт).

У 2011 році викиди від стаціонарних джерел збільшилися на 17,3 тис тонн або на 1,9 % у порівнянні з 2010 роком, та склали 950,4 тис. тонн

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення збільшилися на 0,132 тис. тонн або на 0,1 % від викидів у 2010 році, та склали 207,51 тис. тонн.

Обсяг забору свіжої води на території Дніпропетровської області склав 1652,0 млн. м3, що на 8 млн. м3 менше, ніж у 2010 р. Скид забруднених стічних вод у 2011 році зменшився на 32,1 млн. м3 і склав 471,6 млн. м3. Скид стічних вод від одного мешканця області становить всього 364,0 м3 /рік.

 Основний обсяг промислового виробництва - найбільші енергетичні об'єкти, зрошення земель, комунально-побутове водокористування пов’язано з водними ресурсами Дніпра. Місцеві водні ресурси значно менші від потреби в них. Внаслідок цього, в більшості міст області склалася передкризова та кризова водогосподарська та гідро-екологічна ситуація, коли самовідновлювальна здатність Дніпра та багатьох річок басейну вже не забезпечує відновлення порушеної екологічної рівноваги. На протязі 2011 р. зменшився вміст БСК5, сухого залишку, завислих речовин і нафтопродуктів, але в деяких створах р. Дніпро незначно збільшився вміст фосфатів, нітритів, марганцю. На протязі 2011року відмічається незначне зменшення концентрації заліза, ХСК, БСК5, кобальту та кадмію. Вміст інших забруднюючих речовин в порівнянні з 2010 роком суттєво не змінився, але декілька збільшився вміст нітритів, фосфатів та марганцю. В р. Оріль у порівнянні з 2010 роком вміст забруднюючих речовин суттєво не змінився за винятком деякого збільшення концентрації нітритів, сульфатів, марганцю та зменшення нафтопродуктів, фосфатів, заліза і кадмію. В порівнянні з 2010 роком вміст забруднюючих речовин по р. Саксагань суттєво не змінився за винятком деякого зменшення сухого залишку, сульфатів, завислих речовин, амонію, марганцю та незначного збільшення, нафтопродуктів і кадмію. Вміст забруднюючих речовин по р. Інгулець в порівнянні з 2010 роком суттєво не змінився за винятком збільшення концентрації нафтопродуктів і кадмію та зменшення сухого залишку, хлоридів, сульфатів, БСК5, завислих речовин і нітритів.

Станом на 1 січня 2012 року в Дніпропетровській області накопичено майже 9,3 млрд. т. промислових відходів. Їх переробка та утилізація складає близько 35 % від загального річного утворення, інші - продовжують поповнювати накопичувачі та звалища. З кожним роком обсяги утворення відходів зростають. Проблема накопичення відходів є дуже актуальною для нашої області, тому для її вирішення необхідна концентрація зусиль органів влади, Держуправління, прокуратури, СЕС та громадськості. Слід відзначити, що для ефективного вирішення всього комплексу питань, пов’язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини у вересні 2000 р. прийнято Закон України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами".

Дніпропетровська область знаходиться в степовій зоні України і займає площу 3,19 млн. га, у тому числі, землі лісового фонду становлять 192,4 тис. га, із них вкриті лісовою рослинністю 163,5 тис. га, а лісистість області складає 5,1 %. У той же час, наявність потужних запасів мінеральної сировини і сприятливі ґрунтово-кліматичні умови зумовлюють високу концентрацію промислових об'єктів і розвиток аграрного сектору. В результаті більша частина земель антропогенно-трансформована.

В таких умовах дуже складним є питання виявлення і заповідання природних територій і об'єктів. Незважаючи на це, в Дніпропетровській області проводиться планомірна діяльність щодо розвитку і розширення заповідних територій. Заповідна справа розглядається як головний засіб для комплексного вирішення важливих екологічних проблем, таких як, збереження біорізноманіття, відновлення і підтримка екологічного балансу в біосфері тощо. Так, станом на 01.01.12 мережа природно-заповідного фонду області складає 149 об'єктів загальною площею 57066,59 га, що становить 2,15 % області. Із них, 30 об'єктів - загальнодержавного значення на площі 30347,7 га, та 119 - місцевого значення на площі 38425,73 га.

З метою поліпшення екологічної ситуації Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи (далі - ДОО УкрТОП) разом з державними організаціями та установами, іншими громадськими організаціями постійно працює над вирішенням актуальніших, злободенних екологічних проблем Дніпропетровської області по наміченим основним напрямкам природоохоронної діяльності.

 

Це:

§   поліпшення екологічного стану річок басейну Дніпра;

§   зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;

§   сприяння розв’язанню проблем поводження з відходами;

§   розширення площі природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі області;

§   удосконалення системи екологічного моніторингу в області;

§   покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у процесі прийняття рішень з питань охорони довкілля та ін.

Основними формами роботи товариства у реалізації цих напрямків були і є:

-        просвітницька, освітня, виховна та видавнича діяльність;

-        підготовка та проведення масових екологічних акцій;

-        проведення та участь в науково-практичних конференціях та  круглих столах;

-        проведення громадської екологічної експертизи проектів;

-        виконання науково-дослідницьких робіт та впровадження у виробництво екологічно чистих технологій;

-        взаємодія з навчальними та науковими закладами, промисловими і підприємницькими організаціями;

-        взаємодія з Громадською радою організацій природоохоронного спрямування при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області та Громадською радою при Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

-        безпосередня взаємодія з громадськими природоохоронними організаціями Дніпропетровської області;

-        взаємодія з управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради;

-        взаємодія з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області;

взаємодія з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.

Детальніше