ЗВІТ

про діяльність Дніпропетровської обласної організації Українського товариства охорони природи за 2009 рік

Екологічні проблеми області останніми роками настільки загострилися, що їх з повним правом можна віднести до загальнона-ціональних екологічних проблем, і не дивно, що це є одним із важелів, який стримує розвиток конкурентоспроможності області. За оцінкою установ НАН України за ступенем забруднення майже вся територія області відноситься до категорії дуже забруднених, а понад третини - до надзвичайно забруднених. Наслідком такої екологічної ситуації в області є складна демографічна ситуація, яка обумовлена зниженням народжуваності, зростанням загальної смертності та погіршенням епідеміологічного стану.
За рівнем техногенного навантаження Дніпропетровська область посідає друге місце в Україні після Донецької. Обсяги вало-вих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають понад 18 % від загальнодержавних, обсяги скиду зворотних вод складають 14,6 % відповідно. Також, проблемою в області є великі обсяги накопичення промислових і побутових відходів і недостатній рівень їх утилізації та низький відсоток заповідності регіону. Незважаючи на високий рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище області, останнім часом має місце тенденція до стабілізації екологічної ситуації в регіоні.
З метою поліпшення екологічного стану в області затверджено "Програму поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки", до якої увій-шли 25 підприємств. Програма містить конкретний перелік заходів, реалізація яких дозволить: знизити обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря до 265,740 тис. т/рік; скоротити скид забруднених стічних вод на 291,1 млн. м3/рік; зменшити обсяг накопичення відходів на 119,3 млн. т.
Останнім часом Програма показала певні позитивні результати. А це не тільки великі обсяги капіталовкладень та високий рі-вень їх освоєння, а й позитивна тенденція до зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря на 16,6 % та розміщення відходів на 6,6 %.
Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи (далі - ДОО УкрТОП) будує свою діяльність виходячи з необхідності поліпшення екологічного стану в області силами громадськості.
Основними напрямками роботи ДОО УкрТОП у досягненні цієї мети були і є:
- проведення та участь в науково-практичних конференціях;
- проведення та участь у круглих столах;
- проведення та участь у масових екологічних акціях;
- проведення громадської екологічної експертизи проектів;
- виконання науково-дослідницьких робіт та впровадження у виробництво екологічно чистих технологій;
- вирішення актуальних екологічних питань на засіданнях ради та президії ДОО УкрТОП;
- освітня, виховна та видавнича діяльність;
- взаємодія з навчальними та науковими закладами Дніпропетровської області;
- взаємодія та участь у засіданнях та основних заходах Громадської ради організацій природоохоронного спрямування при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області;
- безпосередня взаємодія з громадськими природоохоронними організаціями Дніпропетровської області;
- взаємодія з управлінням з екології Дніпропетровської міської ради;
- взаємодія з підрозділами та участь у роботі колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області;
- взаємодія з Дніпропетровською обласною адміністрацією;
- інформування населення та громадськості з питань охорони довкілля та робота з засобами масової інформації та ін.

Детальніше